Aktywność publiczna

W ramach realizowania swojej misji efektywnego wspierania wszelkich działań służących rozwojowi drogownictwa w Polsce PSWNA – i skupieni wokół organizacji eksperci – inicjowali szereg działań i uczestniczyli w wielu aktywnościach publicznych w obszarze drogownictwa.

„Biała Księga Branży Drogowej”

Była to wspólna inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Sekcji Krajowej Drogownictwa NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu oraz Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy.

Dokument opracowany i podany do publicznej wiadomości w 2016 roku zawiera 39 kluczowych postulatów ekonomiczno-finansowych, rynkowych, prawno-administracyjnych, zawodowych oraz dotyczących zarządzania ruchem odnoszących się do najważniejszych problemów polskiego drogownictwa oraz polityki transportowej. Obejmuje postulaty zarówno ogólne, dotyczące strategicznych kwestii, jak i bardziej szczegółowe, istotne dla poszczególnych środowisk. Oprócz krótkiego opisu danego problemu dokument przedstawia również rekomendacje odnośnie sposobu jego rozwiązania i pożądanego kierunku zmian.

Intencją zaangażowanych w projekt organizacji partnerskich było to, aby Biała Księga Branży Drogowej przyczyniła się do wspólnej z rządzącymi merytorycznej dyskusji i doprowadziła do pozytywnych zmian w polskim drogownictwie.

Rada Ekspertów

Jednym z bezpośrednich następstw opublikowania Białej Księgi Branży Drogowej było powołanie w 2016 roku przez Ministra Infrastruktury i Drogownictwa Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych, w skład której weszło 30 fachowców reprezentujących samorządy, związki zawodowe, branżę drogową oraz stronę zamawiającego.

Ministerstwo postawiło przed Radą konkretne zadania, wśród nich: opracowanie wzorca umowy na realizację inwestycji drogowych, opracowanie wytycznych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia i wytycznych dla prowadzenia postępowań przetargowych. Rada zajęła się także wypracowaniem formuły Forum Kontraktowego.

Wśród nominowanych do Rady znaleźli się przedstawiciele PSWNA: Andrzej Wyszyński, Prezes Zarządu i Adam Wojczuk, Wiceprezes Zarządu.