Misją PSWNA jest efektywne wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi branży drogownictwa w Polsce, a w szczególności propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizacja przepisów prawnych i wytycznych technicznych, działalność edukacyjna i informacyjna.
Zapraszamy do aktywnej współpracy w realizacji działań mających na celu poprawę polskiego drogownictwa.
Zjednoczenie działań osób, instytucji i organizacji gospodarczych o podobnych poglądach ma znaczenie dla rozwoju nawierzchni asfaltowych i daje szansę na stworzenie skutecznego lobbingu dla potrzeb dróg, zarówno zamiejskich, jak i miejskich w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • propagowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii asfaltowych nawierzchni drogowych i lotniskowych;
  • inicjowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych służących rozwojowi zastosowań mieszanek asfaltowych i szerszego wykorzystania w nich materiałów miejscowych;
  • inicjowanie działań normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych;
  • inicjowanie i wspomaganie prac badawczych oraz metod badań kontrolnych służących poprawie jakości wykonania nawierzchni asfaltowych;
  • współpraca z władzami państwowymi i innymi organizacjami w zakresie podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg.


PSWNA realizuje swoje cele przez:

  • organizowanie spotkań, seminariów, zespołów roboczych;
  • rozwijanie wymiany informacji;
  • udział członków Stowarzyszenia w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
  • wydawanie kwartalnika NAWIERZCHNIE ASFALTOWE;
  • współpracę z administracją drogową, placówkami naukowo-badawczymi oraz innymi pokrewnymi stowarzyszeniami technicznymi.


Stowarzyszenie tworzy formy organizacyjne zapewniające wymianę informacji i doświadczeń związanych z budową nawierzchni asfaltowych oraz promocję nowych rozwiązań technologicznych.