Organizacje wystosowały do Ministra Klimatu oraz Ministra Infrastruktury prośbę o wsparcie swoich działań w kwestii utraty statusu odpadu dla materiałów pochodzących z recyklingu – destruktu asfaltowego – tzn. materiału powstającego w wyniku rozbiórki nawierzchni asfaltowych infrastruktury drogowej. Podstawą są m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn.zm.) w zakresie utraty statusu odpadów. Utrata statusu odpadu przez destrukt asfaltowy w następstwie podjętych prac legislacyjnych, przyniesie w konsekwencji wiele korzyści środowiskowych m.in.:

  • Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów przez obniżenie zużycia kopalin (kruszyw naturalnych).
  • Zmniejszenie ogólnych kosztów projektu budowlanego poprzez zmniejszenie kosztów zakupu nowych materiałów. Ponowne użycie materiałów zmniejsza również koszty transportu.
  • Redukcja śladu węglowego.
  • Oszczędzanie miejsca na składowanie materiałów pochodzących z recyclingu.
  • Ponowne wykorzystanie pełnowartościowego materiału jakim jest destrukt to zredukowanie zużycia energii, które z kolei może zaowocować ograniczeniem wytwarzanych zanieczyszczeń.

Zachęcamy do lektury przygotowanych przez obie organizacje pism: