Zestawienie norm dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych oraz powierzchniowych utrwaleń

(źródło: www.pkn.pl)

 

Od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm (PN, PN EN, PN EN ISO itd.) jest całkowicie dobrowolne (zgodnie z ustawą o normalizacji). Przywoływanie Polskich Norm w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje nałożeniem obowiązku stosowania Polskich Norm, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi – akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać aktu wyższego rzędu.

 

Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy zharmonizowane. W Polsce pokutuje błędne przekonanie o tym, że ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej jest obowiązkowe. Europejskie Normy zharmonizowane wspomagają legislację w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne.

 

Od chwili podpisania przez Polskę układu akcesyjnego z Unią Europejską Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem Norm Europejskich (EN) oraz norm międzynarodowych (np. ISO) do krajowego zbioru norm. Polska Norma wprowadzająca  Normę Europejską ma oznaczenie:  PN  EN, normę międzynarodową np: PN ISO. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Za opracowanie polskiej wersji tych norm odpowiedzialne są Komitety Techniczne (KT) działające przy PKN. Działalność KT wynika z podstawowej zasady normalizacji dobrowolnej – normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków.

 

Wiodącymi Komitetami Technicznymi opracowującymi  polskie wersje Norm Europejskich ujęte w poniższym zestawieniu są :

  • KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego,
  • KT 212 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych (Podkomitet ds. Asfaltów),
  • KT 222 ds. Budowy i utrzymania dróg.

Zestawienie ( wg stanu na 30.09.2012 r.) obejmuje normy wymagań i metod badań : 

  • - mieszanek mineralno-asfaltowych (mma)  wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco,
  • - cienkich warstw na zimno,
  • - powierzchniowych utrwaleń (pu),
  • - asfaltów drogowych i asfaltów modyfikowanych polimerami, asfaltów upłynnionych i fluksowanych,
  • - emulsji asfaltowych,
  • - kruszyw i wypełniaczy do mma i pu.

Oznaczenie „(oryg.)” po tytule normy identyfikuje normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm tak zwaną metodą uznania (bez tłumaczenia na język polski), dostępne w języku angielskim (zawsze), niemieckim lub francuskim (nie zawsze).

Występujące w numerze normy oznaczenia informują:

- A, A1, A2 …o zmianach w treści normy,

- Ap, AC o poprawkach wprowadzonych do treści normy.Katalog Polskich Norm znajduje się na stronie www.pkn.pl.