Poniżej publikujemy spis norm i przepisów prawnych regulujących parametry materiałów do budownictwa drogowego, wymagania dotyczące badań laboratoryjnych oraz technologii wykonastwa nawierzchni dróg.

Przepisy prawne dotyczące wyrobów budowlanych

1. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
  Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.

2. 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  tekst jednolity Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z 2004 r.
  zm. Dz.U. Nr 64 poz. 565 z 2005 r.
  zm. Dz.U. Nr 267 poz. 2258 z 2005 r.
  zm. Dz.U. Nr 170 poz. 1217 z 2006 r.
  zm. Dz.U. Nr 235 poz. 1700 z 2006 r.
  zm. Dz.U. Nr 249 poz. 1832 i 1834 z 2006 r.

3. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane.
  tekst jednolity Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006 roku
  zm. Dz.U. Nr 170 poz. 1217 z 2006 r.

4. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.
  Dz.U. Nr 195 poz. 2011 z dnia 07.09.2004 r.

5. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
  Dz.U. Nr 237 poz. 2375 z dnia 03.11.2004 r.

6. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
  Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004 r.

7. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
  Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10.09.2004 r.

8. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.
  Dz.U. Nr 180 poz. 1861 z dnia 18.08.2004 r.

9. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
  Dz.U. Nr 130 poz. 1386 z dnia 08.06.2004 r.

10. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
  Dz.U. Nr 130 poz. 1387 z dnia 08.06.2004 r.

11. 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państwa członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
  M.P. Nr 48 poz. 829 z dnia 07.09.2004 r.

12. 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.
  M.P. Nr 32 poz. 571 z dnia 27.07.2004 r.

13. 

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.
  M.P. Nr 50 poz. 858 z dnia 30.11.2004 r.