Statut Polskiego Stowarzyszenia Wytwórców Nawierzchni Asfaltowych

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. W korespondencji międzynarodowej nazwa Stowarzyszenia może być uzupełniona  dodatkowo angielskim tłumaczeniem nazwy: Polish Asphalt Pavement Association.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.
Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieograniczony.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest :
a) propagowanie stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii asfaltowych nawierzchni drogowych i lotniskowych,
b) inicjowanie i wspomaganie prac badawczych służących rozwojowi zastosowań mieszanek asfaltowych i szerszego wykorzystywania w nich materiałów miejscowych,
c) inicjowanie działań normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów, kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych,
d) inicjowanie i wspomaganie prac badawczych oraz metod badań kontrolnych służących poprawie jakości wykonania nawierzchni asfaltowych,
e) współpraca z władzami państwowymi i innymi organizacjami w zakresie podniesienia bezpieczeństwa użytkowników dróg,
f) propagowanie stosowania mieszanek asfaltowych w budownictwie hydrotechnicznym, kolejowym i budowlach służących ochronie środowiska,
g) propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia pracowników przedsiębiorstw drogowych i firm z nimi współpracujących.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie kursów, wystaw; pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,
b) popieranie i rozwijanie wymiany informacji, w tym również z organizacjami i przedsiębiorstwami zagranicznymi oraz pośredniczenie w niej,
c) uczestniczenie członków Stowarzyszenia w pracach Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
d) redagowanie i wydawanie biuletynów informacyjnych,
e) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
f) występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem administratorów sieci drogowej,
g) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
h) opiniowanie i doradztwo w zakresie programów rozwoju przedsiębiorstw.

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być jedynie osoba fizyczna, w tym również osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych:

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, pełniąca funkcję kierowniczą lub będąca członkiem władz (organu zarządzającego) w przedsiębiorstwie, będącym członkiem wspierającym PSWNA, zajmującym się:

  • wykonawstwem nawierzchni asfaltowych, lub
  • produkcją lub dystrybucją podstawowych materiałów drogowych (lepiszczy asfaltowych, kruszyw drogowych ) i dodatków do nich, lub
  • produkcją albo dystrybucją urządzeń i maszyn do produkcji albo układania mieszanek mineralno-asfaltowych lub
  • produkcją lub dystrybucją urządzeń i maszyn do produkcji oraz stosowania emulsji asfaltowych, lub
  • prowadzeniem laboratorium drogowego w zakresie samodzielnej działalności gospodarczej.

Członkiem zwyczajnym może zostać również osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnie praw publicznych, jeżeli prowadzona przez nią działalność gospodarcza polega na:

  • wykonawstwie nawierzchni asfaltowych, lub
  • produkcji lub dystrybucji podstawowych materiałów drogowych (lepiszczy asfaltowych, kruszyw drogowych ) i dodatków do nich, lub
  • produkcji albo dystrybucji urządzeń i maszyn do produkcji albo układaniu mieszanek mineralno-asfaltowych, lub
  • produkcji lub dystrybucji urządzeń i maszyn do produkcji oraz stosowaniu emulsji asfaltowych, lub
  • prowadzeniu laboratorium drogowego w zakresie samodzielnej działalności gospodarczej.

2. Liczba członków zwyczajnych z jednego przedsiębiorstwa, o którym mowa w ust. 1 § 11 ,
uzależniona jest od liczonej z trzech ostatnich lat przed wstąpieniem, średniej wartości
przychodów ze sprzedaży ( zgodnie z formularzem Rachunku zysku i strat- pozycja A )
danego przedsiębiorstwa i wynosi:
a) dla przedsiębiorstw o sprzedaży do 100 000 000 zł – 2 członków zwyczajnych,
b) za każde następne 100 000 000 zł sprzedaży – 1 członek zwyczajny, lecz łącznie nie więcej
niż 6 członków zwyczajnych.
3. Członek zwyczajny, w przypadku zmiany miejsca pracy, zobowiązany jest w ciągu
3 miesięcy do :
 powiadomienia Stowarzyszenia o nowym miejscu pracy ( spełniającym warunki podane w p. 1
dla miejsca pracy ) lub
 złożenia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność
gospodarczą zainteresowana realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna i jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
W przypadku zmiany nazwy firmy-członka wspierającego, zmiany w składzie kierownictwa,
zakresu działania firmy itp., członek wspierający zobowiązany jest w terminie 3 miesięcy do
powiadomienia Stowarzyszenia o dokonanych zmianach.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje – na podstawie deklaracji kandydata –
Zarząd PSWNA, który następnie informuje Walne Zebranie Członków o zmianach w składzie
członków zwyczajnych i wspierających.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu, przygotowany na podstawie propozycji wraz z uzasadnieniem zgłoszonej
przez co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 12.
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
5
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych
przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki organizacyjnej,
f) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków: uchwały Zarządu Stowarzyszenia o
skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania etyki zawodowej,
d) regularnego opłacania składek.
§ 13.
1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 12 ust.1 lit. b-f.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków z
głosem doradczym.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. Członkowie honorowi
zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 14.
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych
zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 m-cy,
d) skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nie spełniania wymagań § 11 p. 1 i p.3,
oraz § 12 p. 2,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
f) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6
g) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na. szkodę
stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która
członkostwo nadała.
2. W przypadku określonym w ust. l lit. a), b), c), d), f) orzeka Zarząd, a w przypadkach
określonych w ust. 1 lit. e) Sąd Koleżeński. Organy te są zobowiązane zawiadomić członka o
skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując na
prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty
doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
§ 16.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się przez Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji
powodującego uszczuplenie składu tych władz poniżej progów określonych w § 21 pkt 2, § 25 pkt 2; §
29 pkt l, Zarząd zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem przeprowadzenia
wyborów uzupełniających.
Walne Zebranie Członków
§ 18.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
7
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, .
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków za pomocą listów
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą
kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio
wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie
powinno być wysłane. Członkowie są zobowiązani do zawiadamiania Zarządu o każdorazowej
zmianie swoich danych adresowych.
4. Członek zwyczajny, w przypadku nieobecności na Walnym Zebraniu Członków, może
upoważnić na piśmie innego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, do reprezentowania i
głosowania w jego imieniu na Walnym Zebraniu Członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyłączeniem
§ 38 ust.1, przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
b) w drugim terminie, wyznaczony w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego
terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 19.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo wyborcze
w terminie wynikającym z § 16 p.1 z zachowaniem postanowień § 18 p. 3.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca, sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 lit. b oraz c, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego
wniosku Zarządowi; z zachowaniem postanowień § 18 ust.3.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
8
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
a) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
b) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby;
c) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
d) uchwalanie budżetu,
e) wybór i odwołanie Prezesa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
oraz innych organów Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych
składek lub świadczeń,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
i) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu
Koleżeńskiego,
j) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
k) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
l) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia: nabycia lub
zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
m) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
§ 21.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 4-6 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów, w przypadku równowagi decyduje głos
Prezesa.
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
§ 22.
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje
obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne
Zebranie Członków.
9
§ 23.
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagany podpis Prezesa lub
dwóch członków Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka
Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobom fizycznym lub prawnym pełnomocnictw
szczególnych w ramach prowadzenia działalności statutowej.
§ 24.
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja programu działań zmierzających do osiągnięcia celów Stowarzyszenia oraz
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określanie szczegółowych kierunków działania,
c) przygotowywanie budżetu i preliminarzy,
d) sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) przygotowanie projektów regulaminów przewidzianych w Statucie,
f) proponowanie powoływania komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej i wymaganej przepisami prawa
sprawozdawczości,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
l) opracowanie i składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności
PSWNA
m) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i
regulaminów.
n) podejmowanie decyzji w sprawie korekt wysokości składek członkowskich i terminu
wpłaty, na wniosek zainteresowanego członka wspierającego
o) powoływanie komisji :
˗ stałych, mających na celu realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, działających
w sposób ciągły w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków,
˗ roboczych, mających na celu załatwienie doraźnych, określonych spraw
p) inne działania wynikające z uchwał Walnego Zebrania Członków
Komisja Rewizyjna
10
§ 25.
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków – w tym przewodniczącego, jego zastępcy
i sekretarza.
§ 26.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
c) prawo żądania zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
lub trybie ustalonym statutem,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium, władzom
Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 27.
1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§ 28.
W przypadkach określonych w § 26 lit: c, Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie
dłuższym niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie
14 dni od daty zgłoszenia żądania.
Sąd Koleżeński
§ 29.
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków; którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
11
§ 30.
1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
4. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w
postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
5. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego są wydawane w formie orzeczenia.
§ 31.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy :
a) rozpoznawanie spraw związanych ż naruszeniem przez członków postanowień Statutu,
b) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
d) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz
Stowarzyszenia ze Statutem.
§ 32.
Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 do 12 miesięcy,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 33.
Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie jednego roku od powzięcia przez organy
Stowarzyszenia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia Statutu lub uchwał władz
Stowarzyszenia.
§ 34.
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach .
Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.
12
§ 35.
Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne
Zebranie Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 36.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 37.
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych; darowizny, zapisy i spadki,
e) korzyści z ofiarności publicznej,
f) wpływy z działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.
3. Wysokość Składki członkowskiej rocznej ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków
na dany rok kalendarzowy na podstawie rocznego przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok
obrotowy. (formularz rachunku zysków i strat pozycja A). Składki członkowskie roczne są
wpłacane jednorazowo za cały rok do końca pierwszego kwartału. W szczególnych
przypadkach, Walne Zebranie Członków może rozłożyć płatność rocznej składki
członkowskiej na maksymalnie cztery równe raty płatne do końca każdego kwartału. Ocena
każdego przypadku będzie zależała od uznania Walnego Zebrania Członków. Rezygnacja z
członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie trwania roku kalendarzowego nie zwalnia z
wpłacenia składki rocznej w pełnej wysokości. Rezygnujący z członkostwa w Stowarzyszeniu,
którego płatność składki rocznej została rozłożona na raty, zobowiązany jest do uregulowania
składki w pełnej wysokości najpóźniej do dnia zgłoszenia Zarządowi swojej rezygnacji. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają pierwszą ratę składki za kwartał, w którym przystąpili w ciągu
dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia a
pozostałe raty do końca roku w terminach określonych w zdaniu poprzedzającym.
13
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
podmiotów gospodarczych i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na
działalność statutową
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38.
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w
porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18 ust. 3
należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili zarejestrowania
Statutu i jego zmian w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie mają
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 39.
W sprawach nie uregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. o Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz inne
obowiązujące przepisy prawa.
Tekst jednolity statutu Stowarzyszenia w powyższym brzmieniu został przyjęty przez
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni
Asfaltowych dnia 28 października 2013 r.