Od Redakcji

 

Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie kwartalnika „Nawierzchnie Asfaltowe”. Znajdują się w nim bardzo ważne dla branży drogowej opracowania techniczne. Pierwsze z nich dotyczy doboru rodzaju funkcjonalnego PG asfaltów według metody Superpave w zależności od stref klimatycznych w Polsce. Autorzy: Marek Pszczoła, Dawid Ryś i Piotr Jaskuła z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zwracają uwagę, że nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej asfalty drogowe bada się i klasyfikuje przeważnie w oparciu o wynik oznaczenia penetracji w temperaturze 25ºC. Niestety ciągle nie bierze się pod uwagę rzeczywistych warunków klimatycznych, w jakich potem mają one pracować w nawierzchni drogowej. „Pod koniec ubiegłego wieku w ramach amerykańskiego programu SHRP opracowano i wdrożono nowy system klasyfikacji asfaltów. Ideą wprowadzenia nowego systemu była potrzeba lepszego dostosowania metod badań oraz wymagań dla asfaltów drogowych do rzeczywistych warunków, w jakich pracują te asfalty w nawierzchniach drogowych” – czytamy we wstępie do artykułu.

Autorami kolejnego obszernego opracowania zamieszczonego w tym wydaniu są Krzysztof Błażejowski i Halina Sarlińska. Przedstawiają oni, w jaki sposób prawidłowo ustalać skład mieszanki SMA.

Okazuje się, że uzyskanie mieszanki, która spełnia wymagania specyfikacji technicznej w warunkach laboratoryjnych wymaga kilkukrotnych prób. Nadal jednak trudno określić kluczowe czynniki mające wpływ na to, że ten, a nie inny wariant okazał się najlepszy.

„Zdaniem autorów, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest stosowany w Polsce sposób projektowania uziarnienia SMA opierający się wyłącznie na obserwacjach krzywej uziarnienia” – czytamy we wstępie. W artykule przedstawiono sposób projektowania składu SMA wg metody, którą stosują nasi południowi sąsiedzi. Czy można ją także zastosować w naszych polskich warunkach? – po szczegóły odsyłam do artykułu.

Tymczasem, korzystając z okazji spotkania z Państwem jeszcze w okresie letnim, zapraszam na nasze jesienne seminarium techniczne. Odbędzie się ono w dniach 25–27 października 2017 r. w Hotelu Windsor w Jachrance, a jego tematem będą coraz mniej tajemnicze asfalty wielowymiarowe.

Z życzeniami miłej lektury

Andrzej Wyszyński