Uwagi do Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I. Roboty drogowe. Załącznik do zarządzenia nr 10 GDDKiA z dnia 30 marca 2017r.

–   W wersji opublikowanej na stronach GDDKiA dnia 30.03.2017 roku jedyną zmianą jakiej dokonano w stosunku do wersji z dnia 16.02.2017 jest granica, dla której ustala się potrącenia za wartość średnią lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskanego) dla kategorii ruchu KR3-7 (z wartości 0,11% na 0,16% tabela 1, propozycja GDDKiA)

–   Nie uwzględniono żadnej z uwag przedstawicieli OIGD i PSWNA przedstawionych na spotkaniach i zawartych w przygotowanej propozycji zapisów Instrukcji DP-T14 v z dnia 01.03.2017r. i tak:

o   Nadal nie uwzględnia się wyników badań Wykonawcy lub/i Producenta, narzucając równocześnie Wykonawcy częstotliwość badań większą niż wymaga ZKP przy produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

o   Odchyłki badawcze dla uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być uzależnione od rodzaju mieszanki (tożsame jak przy ZKP) a nie od KR.

o   Wielkość dopuszczalnego odchylenia w zawartości asfaltu bez potrąceń,  pokrywa się z niepewnością pomiaru przy oznaczaniu tego parametru co narusza zasady statystyki matematycznej.

o   Jeżeli przyjęto zasadę „spełnienia warunku odporności na koleinowanie” przy „nadmiarze” lepiszcza, to należy dokładnie opisać taką sytuację i sposób postępowania. Co się stanie, jeżeli w laboratorium GDDKiA będzie kilka pozytywnych wyników (bo przecież zgodnych z ZKP dla pojedynczego badania) w granicach 0,4-0,5? Należy robić badanie odporności na odkształcenia trwałe za każdym razem?

o   Pozostawiono zdanie, że: „Wszystkie odchyłki, wartości wymagane i graniczne określone w dalszej części Instrukcji uwzględniają niepewność pomiarów.”, które jest w sprzeczności z zasadami oceny laboratoriów i uzyskanych wyników oraz zasad statystyki.

o   Zupełnie pominięto zagadnienie analizy otrzymanych wyników badań i oznaczeń pośrednich w oparciu o zapisy norm badawczych w zakresie odtwarzalności i powtarzalności badawczych, traktując otrzymywane wyniki badań i oznaczeń jako 100% pewne i pokazujące stan faktyczny, co w wielu przypadkach sprzeczne jest z zasadami oceny wyników badań. Odchyłka nie jest odchyłką dozowania (np. ilośc lepiszcza) a jest odchyłką badawczą, na która składają się błędy możliwe do popełnienia w całym procesie od produkcji, przez pobranie, przygotowanie próbek, wykonanie badań i opracowanie wyników

o   Proponowane wzory do potrąceń za zawartość asfaltu, skopiowane zostały z niemieckich wytycznych ZTV, lecz w sposób nieuzasadniony zostały pozamieniane przy użyciu innych kryteriów (liczba próbek do badań) niż w dokumencie oryginalnym.

Załączniki:

 Instrukcja DP-T14_30.03.2017_wersja obowiązująca.pdf

 Instrukcja DP-T14_30.03.2017_Zarządzenie nr 10 GDDKiA.pdf

 OIGD_PSWNA_uwagi do instrukcji z dnia 03.03.2017.pdf

 Kontrakt 1_obliczenia według wersji z 16.02.2017 i 01.03.2017.xlsx