Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych wraz z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa opracowało wspólne stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

7.06.2018_OIGD_PSWNA_Uwagi-do-rozporządzenia_Ministra-Infrastr1