Przepisy

Poniżej publikujemy spis norm i przepisów prawnych regulujących parametry materiałów do budownictwa drogowego, wymagania dotyczące badań laboratoryjnych oraz technologii wykonawstwa nawierzchni dróg.

Przepisy prawne dotyczące wyrobów budowlanych:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
  • Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.
 2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
  • tekst jednolity Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z 2004 r.
  • zm. Dz.U. Nr 64 poz. 565 z 2005 r.
  • zm. Dz.U. Nr 267 poz. 2258 z 2005 r.
  • zm. Dz.U. Nr 170 poz. 1217 z 2006 r.
  • zm. Dz.U. Nr 235 poz. 1700 z 2006 r.
  • zm. Dz.U. Nr 249 poz. 1832 i 1834 z 2006 r.
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane.
  • tekst jednolity Dz.U. Nr 156 poz.1118 z 2006 roku
  • zm. Dz.U. Nr 170 poz. 1217 z 2006 r.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE.
  • Dz.U. Nr 195 poz. 2011 z dnia 07.09.2004 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
  • Dz.U. Nr 237 poz. 2375 z dnia 03.11.2004 r.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.
  • Dz.U. Nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
  • Dz.U. Nr 198 poz. 2041 z dnia 10.09.2004 r.
 8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.
  • Dz.U. Nr 180 poz. 1861 z dnia 18.08.2004 r.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
  • Dz.U. Nr 130 poz. 1386 z dnia 08.06.2004 r.
 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 w sprawie sposobu pobierania i badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
  • Dz.U. Nr 130 poz. 1387 z dnia 08.06.2004 r.
 11. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państwa członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych.
  • M.P. Nr 48 poz. 829 z dnia 07.09.2004 r.
 12. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów.
  • M.P. Nr 32 poz. 571 z dnia 27.07.2004 r.
 13. Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach.
  • M.P. Nr 50 poz. 858 z dnia 30.11.2004 r.

Normalizacja i przepisy techniczne

Zestawienie norm dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych oraz powierzchniowych utrwaleń

(źródło: www.pkn.pl)

Od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm (PN, PN EN, PN EN ISO itd.) jest całkowicie dobrowolne (zgodnie z ustawą o normalizacji). Przywoływanie Polskich Norm w rozporządzeniach ministrów nie skutkuje nałożeniem obowiązku stosowania Polskich Norm, ponieważ jest to niezgodne z regułami legislacyjnymi – akt prawny niższego rzędu nie może zmieniać aktu wyższego rzędu.

Szczególną rolę w normalizacji europejskiej pełnią Europejskie Normy zharmonizowane. W Polsce pokutuje błędne przekonanie o tym, że ich stosowanie na terenie Unii Europejskiej jest obowiązkowe. Europejskie Normy zharmonizowane wspomagają legislację w ramach tzw. Nowego Podejścia, ale ich stosowanie jest całkowicie dobrowolne.

Od chwili podpisania przez Polskę układu akcesyjnego z Unią Europejską Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem Norm Europejskich (EN) oraz norm międzynarodowych (np. ISO) do krajowego zbioru norm. Polska Norma wprowadzająca  Normę Europejską ma oznaczenie:  PN  EN, normę międzynarodową np: PN ISO. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. Za opracowanie polskiej wersji tych norm odpowiedzialne są Komitety Techniczne (KT) działające przy PKN. Działalność KT wynika z podstawowej zasady normalizacji dobrowolnej – normy tworzą zainteresowani na własne potrzeby i z własnych środków.

Wiodącymi Komitetami Technicznymi opracowującymi  polskie wersje Norm Europejskich ujęte w poniższym zestawieniu są:

 • KT 108 ds. Kruszyw i Kamienia Budowlanego,
 • KT 212 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych (Podkomitet ds. Asfaltów),
 • KT 222 ds. Budowy i utrzymania dróg.

Zestawienie ( wg stanu na 30.09.2012 r.) obejmuje normy wymagań i metod badań:

 • mieszanek mineralno-asfaltowych (mma)  wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco,
 • cienkich warstw na zimno,
 • powierzchniowych utrwaleń (pu),
 • asfaltów drogowych i asfaltów modyfikowanych polimerami, asfaltów upłynnionych i fluksowanych,
 • emulsji asfaltowych,
 • kruszyw i wypełniaczy do mma i pu.

Oznaczenie „(oryg.)” po tytule normy identyfikuje normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm tak zwaną metodą uznania (bez tłumaczenia na język polski), dostępne w języku angielskim (zawsze), niemieckim lub francuskim (nie zawsze).

Występujące w numerze normy oznaczenia informują:

 • A, A1, A2 …o zmianach w treści normy,
 • Ap, AC o poprawkach wprowadzonych do treści normy.

Katalog Polskich Norm znajduje się na stronie www.pkn.pl.